Türkiye – AB İlişkileri

Değerli bilim insanı,
Türkiye’deki akademi, Türkiye-AB ilişkilerindeki krizlerin çözülmesi ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda farkındalığın artırılması çerçevesinde önemli bir konumdadır.

Dolayısıyla, akademinin AB ve Türkiye-AB ilişkilerindeki eğilimlerinin/ağırlıkların anlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Başkent Üniversitesi tarafından desteklenen "Türkiye- AB İlişkileri Çerçevesinde Akademik Eğilimlerin Ölçülmesi Projesi” bu ihtiyacı gidermeye yönelik olarak tarafımızca yürütülmektedir. Projemizin ilk aşamasını oluşturan mülakat çalışması Avrupa ve AB çalışmaları konusunda uzman akademisyenlerle tamamlanmış, ikinci aşama olan anket çalışmasına geçilmiştir. Bu anket çalışması A-NEST, Akademik AB Çalışmaları Türkiye Ağı’na dahil akademisyenlere yöneliktir. Sorularını cevaplamanız beklenen bu anketimiz ile AB konusunda yapılan çalışmalara yönelik Türkiye’deki akademinin, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılından bu yana değişen eğilimleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Görüşleriniz Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde hangi unsurlara ne kadar değer verildiğini göstererek akademik eğilimleri belirlemek açısından aydınlatıcı olacaktır.

Proje Ekibi:
Prof. Dr. Yelda Ongun, Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm
Başkanı, Proje Koordinatörü

Doç. Dr. Sezgin Mercan, Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü, Araştırmacı

Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin, Başkent Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bölümü, Araştırmacı

Dr. Öğr. Üyesi Haluk Karadağ, Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü, Araştırmacı

Kavramlar:

Farklılaştırılmış bütünleşme: AB üyesi ülkelerin bazı AB kuralları ve politikalarının dışında kalmasıyla gelişen yeni bütünleşme şeklidir. Örneğin; Polonya ve Macaristan’ın AB içindeki konumu.

Popülizm: Yerleşik partilerin tekelini kırmak amacıyla siyasetin odağına vergi meselesi, göç sorunu, milliyetçilik, ekonomik sorunlar gibi unsurları yerleştirmeye çalışan ve siyasi, sosyal, ekonomik kayıplar üzerinden halkı mobilize etmeye çalışan düşünce şeklidir. Örneğin; Fransa’da Ulusal Cephe, Bulgaristan’da Ataka Hareketi.

Terörle mücadele: Devletlerin güvenliğine, kamu düzenine ve halkın güven ve huzuruna, demokratik toplum yapısına, temel hak ve özgürlüklere karşı ulusal ve uluslararası kaynaklı eylemleri ve terör faaliyetlerini yürüten kişi ve örgütleri tespit edip engellemek amacıyla yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. Örneğin; PKK ile mücadele, IŞİD/DEAŞ ile mücadele.

7. genişleme hareketi: Türkiye ve Balkan ülkelerini kapsayan aday ve potansiyel aday ülkelerin olası üyeliklerini içermektedir. Örneğin; Arnavutluk ve Bosna-Hersek’in AB üyesi olması.

Avrupalı kimliği: AB üyesi ülkelerde ulusal kimliklerin ötesinde, AB’nin temel ilke ve değerlerine bağlılığı barındıran, ulusüstü vatandaşlık hakları üzerinden pratik sonuçları içeren, AB içindeki çeşitliliğe işaret eden ve Avrupalıları tek kimlik çatısı altında biraraya getirme hedefini kapsayan bir kavramdır. Örneğin, Avrupalılığın Alman ya da İspanyol kimliği gibi kabul görmesi.  

Proje: Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından başlatılan programlar kapsamında sağlanan finansal destekle yürütülen ve belirli bir hedef kitleye yönelik olan çalışmalardır. Örneğin; HORIZON Projeleri, TUBİTAK ARGE Projeleri, vb.